Gợi ý: Các Khoá có nhiều bạn đang học

ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
19 chuyên đề / 106 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
20 chuyên đề / 76 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Đại Minh Dương
20 chuyên đề / 60 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
Đánh thức tài năng Toán học 1 (sách lẻ)
Đánh thức tài năng Toán học 1 (sách lẻ)
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
190,000đ
Đánh thức tài năng Toán học 2 (sách lẻ)
Đánh thức tài năng Toán học 2 (sách lẻ)
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
210,000đ

Giáo Trình Level 1

ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
19 chuyên đề / 106 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

Giáo Trình Level 2

ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
20 chuyên đề / 76 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

Giáo trình Level 3

ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Đại Minh Dương
20 chuyên đề / 60 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

Toán Tư Duy Singapore

Đánh thức tài năng Toán học 2 (sách lẻ)
Đánh thức tài năng Toán học 2 (sách lẻ)
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
210,000đ
Đánh thức tài năng Toán học 1 (sách lẻ)
Đánh thức tài năng Toán học 1 (sách lẻ)
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
190,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Đại Minh Dương
20 chuyên đề / 60 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
20 chuyên đề / 76 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
19 chuyên đề / 106 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ