LỚP TIỀN TIỂU HỌC 4 - 6 TUỔI
LỚP TIỀN TIỂU HỌC 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
4,800,000đ
2,400,000đ
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TOÁN TƯ DUY
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TOÁN TƯ DUY
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TIẾNG VIỆT
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TIẾNG VIỆT
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 1 (từ 3-4 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 1 (từ 3-4 tuổi)
Giảng viên: Cô Tường Vi
14 chuyên đề / 108 (bài học)
1,899,000đ
899,000đ
TOÁN TƯ DUY  GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
12 chuyên đề / 132 (bài học)
1,899,000đ
899,000đ
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
8 chuyên đề / 80 (bài học)
1,899,000đ
899,000đ
BỘ GABE MATH SÁNG TẠO
BỘ GABE MATH SÁNG TẠO
Giảng viên: Cô Hạnh Nguyễn
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV1+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV1+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Tường Vi
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC 1+2+3+GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC 1+2+3+GABE MATH
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
6,100,000đ
4,100,000đ
CÙNG CON HỌC TIẾNG VIỆT 4 - 6 TUỔI
CÙNG CON HỌC TIẾNG VIỆT 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
55 chuyên đề / 323 (bài học)
1,200,000đ
750,000đ
HỌC TIẾNG VIỆT CÙNG EM SU
HỌC TIẾNG VIỆT CÙNG EM SU
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,200,000đ
750,000đ
LUYỆN ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO TRẺ TỪ 4 - 6 TUỔI
LUYỆN ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO TRẺ TỪ 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
2 chuyên đề / 101 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
19 chuyên đề / 106 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
20 chuyên đề / 76 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Đại Minh Dương
20 chuyên đề / 60 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

KHOA HỌC DIỆU KỲ

KHOA HỌC DIỆU KỲ 3 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 3 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 33 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ
KHOA HỌC DIỆU KỲ 4 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 4 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 33 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ
KHOA HỌC DIỆU KỲ 5 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 5 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 23 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ

Hình ảnh hoạt động

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG GIÚP CÁC CON TRƯỚC 10 TUỔI THÀNH THẠO ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Môn Tiếng Anh
Nghệ Thuật
Khoa Học Diệu Kỳ
GABE Sáng Tạo